Zebranie Wiejskie
2014-09-10 14:24:23
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 17 września 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Przedstawiciel Rady Sołeckiej – Anna Kołakowska, - mieszkańcy Niepruszewa Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyły 34 osoby. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Porządek zebrania: 1.Powitanie przybyłych 2.Przedstawienie porządku zebrania 3.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 4.Sprawozdanie finansowe z bieżącego wykonania funduszu w roku 2014 5.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 6.Podjęcie uchwały nr 2/2014 zebrania wiejskiego z dnia 17 września 2014, o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 7. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa 8. Omówienie bieżących spraw przez pana Burmistrza Miasta i Gminy Buk – ponieważ pan Burmistrz nie przybył – ten punkt został usunięty z porządku zebrania 9.Wolne głosy i zapytania 10.Zakończenie zebrania Ad. 3,4. Pani Sołtys przedstawiła Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 oraz Sprawozdanie finansowe z bieżącego wykonania funduszu w roku 2014  Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2014: Fundusz wynosił 26 324,40 zł, - Imprezy kulturalne – przeznaczono 12 000 zł. wykonanie 11 897,74 zł. - Doposażenie placu zabaw - przeznaczono 2 500 zł. wykonanie 2 500 zł. - Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa – przeznaczono 2 000zł. wykonanie 2 000 zł. - Montaż lampy oświetleniowej – przeznaczono 1 000 zł. wykonanie 0 zł. - Doposażenie WDK - przeznaczono 8 824,40 zł wykonanie 5 756,08 zł.  Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2014: 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu KGW i KERiI , wraz z kolędami w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na organizację zabawy Walentynkowej. 3. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Kina Apollo w związku z Dniem Kobiet 4. Zakup karuzeli na plac zabaw przy Jarzębinowej 5. Zakup bujaka na plac zabaw na terenie spółdzielni 6. Zakup nowych stołów do Sali Wiejskiej 7. Czyn społeczny na terenie naszej wsi związany z zagospodarowaniem terenów zielonych. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 8. Dofinansowanie KGW 9. Zakup nowych mebli do przedsionka Sali Wiejskiej 10. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Przedstawienie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, bańki mydlane, Teatr ognia INFERNAL. 11. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 12. Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 13. Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 14. Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – zbiórka krwi przez Wojtusiaki – pokaz poszukiwania człowieka przez psa, konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 15. Spotkanie z lokalną historią przy udziale Tadeusza Kasperskiego 16. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : Jubileusze 50 i 60 – lecia , Dzień Patrona w szkole, 730-lecie wsi Otusz 17. Dofinansowanie Rady Rodziców. 18. W budynku WDK w środy odbywają się zajęcia zapaśnicze dla dzieci. 19. Zeskanowano Kronikę Szkolną prowadzoną w Szkole Podstawowej w Niepruszewie od 1910 roku. Ad. 5,6 Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015. Pani Sołtys przedstawiła propozycje wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2015 i poprosiła mieszkańców o uwagi do przedstawionej propozycji. UCHWAŁA NR 2 /2014 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI NIEPRUSZEWO Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014r. W sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk Nr XL/294/2014 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2015 rok, uchwala się co następuje: § 1 Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2015r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1. Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci 3. Montaż tablicy informacyjnej 4. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie § 2 Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 28 565,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 2/2014 Zebrania Wiejskiego z dnia 17 września 2014r. 1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 1) Zakup materiałów: 6 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 6 000,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie placu zabaw dla dzieci 1) Zakup materiałów: 4 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Montaż tablicy informacyjnej 1) Zakup materiałów: 2 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 4. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie 1) Zakup materiałów: 10 565,70 zł. 2) Zakup usługi : 0,00 zł. 3) Zakup projektu : 0,00 zł. Sołectwo Niepruszewo Niepruszewo, 17.09.2014 Gmina Buk Burmistrz Miasta i Gminy Buk WNIOSEK Na podstawie art. 4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Buku Nr XL/294/2014 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego : 1.Organizacja przez sołectwo Imprez Kulturalnych – 12 000,00 zł. 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci – 4 000,00 zł. 3. Montaż tablicy informacyjnej – 2 000,00 zł. 4. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie – 10 565,70 zł. Uzasadnienie 1. Imprezy kulturalne takie jak Festyn WIANKI, czy Rodzinna biesiada przy ognisku, stały się corocznymi imprezami integrującymi środowisko lokalne. Festyn jest organizowany już od kilkunastu lat, najpierw przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej a od pięciu lat przez Radę Sołecką wsi wraz z działającymi na jej terenie organizacjami. Pozostałe imprezy nie posiadają takiej tradycji a już skupiły wielu mieszkańców. Te wydarzenie kulturalne wspierają i upowszechniają ideę samorządową, w tym tworzą warunki do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażają programy pobudzania aktywności obywatelskiej, jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę w regionie. 2. W trosce o kondycję fizyczną naszego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia w naszej miejscowości zainstalowane zostały place zabaw dla dzieci. Place te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, co powoduje zużywanie się pierwotnie zainstalowanych zestawów. W związku z powyższym staramy się je sukcesywnie doposażać. Tak więc, wskazane jest uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej o nową instalację przeznaczoną dla dzieci starszych i młodzieży. 3. W związku z rozwojem przestrzennym wsi, polegającym na utworzeniu nowych działek budowlanych, oraz funkcjonowaniu Strefy Aktywizacji Gospodarczej, jak i zadaniem własnym gminy polegającym na dbaniu o gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego wraz z nawiązaniem do zadania promocji gminy zasadne jest zamontowanie tablicy informacyjnej zawierającej plan naszej miejscowości . 4. W związku z utrzymywaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej niezbędne jest doposażanie Wiejskiego Domu Kultury. W roku 2011 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury z pominięciem Sali wiejskiej. Sala ta jest użytkowana na Zebrania wiejskie i spotkania organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Niestety nie jest ona odpowiednio wyposażona, dlatego konieczne jest sukcesywne jej doposażanie w niezbędny sprzęt. Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2014 z 17.09.2014r. Podjęcie uchwały nr 2/2014 zebrania wiejskiego z dnia 17 września 2014, o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 34 osoby: o za przyjęciem budżetu głosowały - 34 osoby, o Głosów przeciwnych – 0 o Powstrzymali się od głosu- 0. Budżet został przyjęty do realizacji. Pani Sołtys odczytała Uchwałę nr 2/2014 z zebrania wiejskiego wsi Niepruszewo z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na rok 2015. Uchwała została przegłosowana i w takim stanie zostanie złożona do Burmistrza MiG Buk. Wykonawcą większości tej uchwały będzie następna Rada Sołecka, która zostanie wybrana w przyszłym roku. Ad.7. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa Pan T. Raburski: Co się stało z poprzednimi stołami –czy nie nadawały się do użytku, czy zostały jeszcze gdzieś zagospodarowane? P. Sołtys: Nie są zagospodarowane nigdzie, dlatego że nogi stołów były z prasowanego kartonu - i te nogi były tak zniszczone, że nie było możliwości ich naprawić. Pan T. Raburski: Bezsensowne są zakupy takiego słabego sprzętu szczególnie tam, gdzie jest on przestawiany, przesuwany. Obecnie porządne stoły drewniane zostały kupione, mimo że wydatek jest większy - ale jest to celowe, szczególnie do naszej sali. Poprzednie w krótkim czasie zostały zużyte, co było stratą. Stoły z drewna mogą służyć długo, jak wiemy nawet kilkadziesiąt lat. Można było przewidzieć że słabe stoły prędzej czy później się rozpadną. P. Sołtys: Było wiele komentarzy w urzędzie, że identyczne stoły są w remizie w Buku: „Jak to się dzieje, że tamte są w dobrym stanie, a nasze nie”. Może dlatego ze u nas do tej pory zajmowały się tym kobiety, tych stołów się nie dało podnieść, a przy przesuwaniu po płytkach - każde zahaczenie nóg o fugi powodowało, że nogi się rozchodziły. Oczekujemy, że nowe stoły wytrzymają dłużej, zabezpieczyliśmy je od razu specjalnymi podklejkami, tak, że nie ma problemu przy przesuwaniu – jedna osoba jest w stanie sobie poradzić. Powinny nam długo służyć. Jak będzie - przekonamy się. Pan A. Szymański: W remizie te stoły nie były przesuwane praktycznie wcale. Stały w jednym miejscu. Mówienie ze my jesteśmy winni za zniszczenie stołów jest bzdurą, uszkodzenia zgłaszaliśmy do Burmistrza. One rozsypywały zanim jeszcze rozpoczęliśmy naszą kadencję - podczas organizowanej przez Sołectwo zabawy. Pan T. Raburski: Lepiej kupować mniej co roku ale rzeczy porządne. Pytanie: Czy sprawa obwodnicy Niepruszewa już jest zamknięta? Pani Sołtys: Sprawa nie jest zamknięta. Przy okazji dożynek kilkakrotnie byłam na ulicy Leśnej (u mieszkających tam gospodarzy), było bardzo dużo wniosków z problemem włączaniem się do ruchu itd. W związku z tym wykonałam wiele telefonów do WZDW. Ostatecznie trafiłam do działu planowania, gdzie miano sprecyzować na który rok przewidziane jest jej wykonanie. Zgodnie z opinią Burmistrza z ubiegłego roku - obwodnica wpisana jest na lata 2015-2020. Pracownica działu planowania WZDW odpowiedziała, że obecnie nie ma takiego planu ani projektu. Pytałam, co w takiej sytuacji my, mieszkańcy mamy zrobić, bo dla nas to jest bardzo priorytetowe zadanie. Ze względu na otwarcie autostrady, ze względu na bliskość terenu aktywizacji gospodarczej, ze względu na otwarcie w ostatnich latach drogi S11 ruch jest zdecydowanie większy . To jest kwestia nie tylko komfortu życia, ale również bezpieczeństwa. W związku z tym pozwoliłam sobie wystosować pismo w sprawie obwodnicy i zbieram pod nim podpisy mieszkańców, wraz z drugim pismem dotyczącym utwardzenia nawierzchni ulic na osiedlu. Cały czas jest mowa o tym, że Gmina jest biedna i nie ma pieniędzy, tymczasem w Buku robi się wiele ulic, np. słynną już Kościelną oraz drogi powiatowe, a dla nas nie ma pieniędzy. Pan Burmistrz w ostatnim Kosynierze udzielił wywiadu - jaki jest zysk z parku przemysłowego – jest to 31 mln złotych. Wielu mieszkańców pyta, ile procent z tego trafiło do Niepruszewa? W związku z tym, nie chcemy aby zapomniano o naszych drogach i razem z panem Tadeuszem Raburskim i panią Ewą Tonder wystosujemy pismo do pana Burmistrza. Pan T. Raburski: Zawsze było tłumaczenie że nie ma mediów, w tej chwili są wszystkie media. A ulicę obecnie można robić odcinkami, bo na osiedlach nie robi się ulic asfaltowych – robi się ulice z pozbruku. Jeżeli zdarzy się jakiś wypadek i trzeba będzie usunąć jakąś awarię- pozbruk można rozebrać i na nowo ułożyć , a asfaltu już się tak samo nie ułoży. Wcale nie musi być w roku całe osiedle zrobione, spytaliśmy z panią Ewą, pana Burmistrza - jakimi priorytetami się kieruje w projektowaniu i w budowaniu nowych ulic na osiedlach – nie potrafił odpowiedzieć – bo żadnych priorytetów nie ma. Ja uważam, że powinna to być ilość lat oczekiwania danych osiedli. Pani Sołtys: Myślę, że ważna jest też ilość mieszkańców. Pan T. Raburski: Trzeba brać pod uwagę starszeństwo osiedli . Priorytety powinny być ustalone. Szkoda że nie ma dziś pana Burmistrza. Pani Sołtys: Wiele osób zwracało uwagę, że środki na równanie tych dróg są wyrzucone po prostu „ w błoto” z tego względu, że jest to teren polodowcowy - tu grunt jest marglowo-gliniasty, ubity pod spodem z luźną warstwa po równaniu dróg, gdzie po pierwszym ulewnym deszczu wszystko zostaje spłukane i dziury powstają na nowo. Gdyby to było zrobione na od początku na zasadzie utwardzenia np. kruszywem – miało by to sens - ale równanie jest to tylko powierzchniowe działanie. Pan T. Raburski: Równiarka powinna być wysłana po każdym większym deszczu, tym bardziej, że Gmina ma własną. Pani Sołtys: Tylko że mieszkańcy nie chcą równiarki. Mieszkańcy chcą drogę, najlepiej utwardzoną. Pani M. Nawrotek: Na skrzyżowaniu Krótkiej i Szkolnej po deszczu tworzy się jezioro - przy płocie nasypaliśmy ziemię, tak, żeby podczas deszczu można było tamtędy przechodzić. Równiarka za każdym razem tę ziemię stamtąd zabiera. Napisaliśmy kilka pism w tej sprawie - po 9 miesiącach się udało - Rada MiG przegłosowała i powstała decyzja o położeniu nawierzchni na ul. Szkolnej, i po zgłoszeniu poprawki również ul. Krótkiej. I teraz kolejna ulica pisze wniosek- ja myślę że to jest najlepszy pomysł. Jeśli wszyscy napiszemy o wszystkie ulice, to będzie szansa, że za ileś lat nasza wieś będzie miała te drogi i chodniki. Pan T. Raburski: Piszemy pisma żeby był ślad, do Starostwa Powiatowego poszło pismo - i ulica Starowiejska będzie z rezerwy budżetowej dokończona. Trzeba pisać pisma , które zostawiają ślad. Ciekawe , czy tam, gdzie są w tej chwili robione drogi (np. Storczykowa i Liliowa) – czy ktoś chociaż 1 pismo wystosował, tam nikt nie prosi, tam po prostu dostają. Pani Sołtys: Ulica Starowiejska w najbliższym czasie ma być zrobiona – będzie to wrzesień- październik. Pani A. Korzeniewska: A propos bezpieczeństwa - prośba o wkopanie bloku betonowego/słupka przy przejściu dla pieszych pomiędzy klonem a narożnikiem ogródka pana Wawrzyniaka - ponieważ tam notorycznie zjeżdżają samochody i wczoraj przez taki samochód prawie zostało potracone dziecko. Pan Przybyszewski: Zgłosił uwagę że ostatnio zauważył bardzo dużo śmieci przy nowo otwartej altanie w parku leśnym. Pani Sołtys: Ponieważ nasza kadencja niedługo się skończy, to zamierzamy jeszcze kilka rzeczy zrobić. Nie wszystkie środki funduszu sołeckiego zostały wykorzystane. Zamierzamy jeszcze zorganizować czyn społeczny przy Wiejskim Domu Kultury – w celu posprzątania terenu wokół, zebrania opadłych liści – zakończone było to zawsze ogniskiem – a jeśli było zimno – po skończonej pracy ugościły nas panie z KGW. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury będzie polegało jeszcze na zakupie zmywalni gastronomicznej z prawdziwego zdarzenia. Były też głosy dotyczące konieczności zakupu lady chłodniczej z prawdziwego zdarzenia - ponieważ nie mieszczą się nam blachy cukiernicze. Cały czas też myślimy o tym, że tak naprawdę nie ma w kuchni żadnej wentylacji. Problem zmywalni jest problemem dość szerokim, bo one są na tyle duże, że będą wymagały większego przeorganizowania kuchni. Ostatecznie nie podjęliśmy jeszcze decyzji, postaramy się to zrobić na takiej zasadzie, że część zrobimy my z funduszu z tego roku - a pozostała część będzie zrobiona z funduszu na przyszły rok. Pozostałe środki nie pozwalają, żeby zrobić całość w tym roku. Zostało nam ich w kwocie 3 tys. Zł. - co wystarczy mniej więcej na pokrycie połowy kosztów. Chcielibyśmy to zadanie doprowadzić do końca - i to najprawdopodobniej będzie na początku przyszłego roku. Poza funduszem sołeckim też zostały nam pewne środki . My zaczynając tą kadencję nie dostaliśmy w prezencie po poprzednikach nic. Żeby zorganizować pierwszy festyn wyłożyłam środki własne, które oczywiście zostały z urzędu zwrócone. Ale tak naprawdę zaczynaliśmy od zera. I to my musieliśmy się tak zorganizować, aby nasz pierwszy Festyn mógł dojść do skutku. Nie chcemy w takiej sytuacji zostawiać naszych następców, ale też nie zostawimy im wszystkich środków przez nas wygospodarowanych. Ze środków własnych, które nam zostaną, mamy nadzieję, że wystarczy na rzeczy, na które nie możemy sobie pozwolić z funduszu sołeckiego - myślimy cały czas jeszcze o uwzględnieniu w naszych planach rozwoju placu zabaw przy blokach przy ulicy Poznańskiej. Mam nadzieję, że środków zostanie tyle, że będzie nas na to stać. Ciągle musimy mieć na uwadze, że w naszej miejscowości mamy do czynienia albo z terenem dróg wojewódzkich, albo dróg powiatowych, albo spółdzielni. Fundusz sołecki nie może obejmować tych terenów. W tej chwili już wiadomo, że będziemy musieli podjąć inwestycję w postaci remontu instalacji elektrycznej. Miesiąc temu okazało się, że jest problem z zabezpieczeniami elektrycznymi w przypadku większego poboru prądu. Trudno w tej chwili oszacować jakiego rzędu to będą koszty, ale na pewno nie będziemy sobie mogli na to pozwolić w ramach doposażenia Domu Kultury z funduszu sołeckiego - temat nie jest jeszcze doprecyzowany. W planach mamy ponowne pomalowanie Sali. 2 lata temu malowaliśmy salę a w ubiegłym roku malowaliśmy kuchnię i kantorek na naczynia - chcielibyśmy zostawić po nas porządek i do końca roku jeszcze pomalować salę. Nie możemy tego zrobić w ramach funduszu sołeckiego i na to też przeznaczymy nasze środki dodatkowe. Planowana była jeszcze zmiana wystroju okien ale Rada Sołecka stwierdziła, że lepiej wydać pieniądze ze środków dodatkowych, na rzeczy wymagające większych nakładów - czyli np. plac zabaw, bo nie wiadomo, jak na to będzie zapatrywała się nowa Rada Sołecka i czy będą na to środki. Jeśli chodzi o sprawy ogólne dotyczące naszej miejscowości – jak wcześniej wspomniałam zbieram podpisy pod petycjami : jedna dotyczy wpisania do budżetu na 2015 projektu budowy ulic na osiedlu – ul. Jarzębinowej, Jaśminowej, Akacjowej i Lipowej; druga dotyczy obwodnicy i pisma do WZDW. Temat obwodnicy ciągnie się od wielu lat. W studium z 2007 roku wpisana była jeszcze obwodnica w małym zakresie – była planowana zaraz za granicami osiedla. Wiadomo już, że nie może dojść do skutku - z tego powodu, że tam już nastąpił podział działek na działki budowlane. W 2012 roku RMiG Buk, pomimo wniosku zgłoszonego przez naszych radnych o zniesienie błędu prawnego, uchwaliła studium, które było niezgodne z prawem. Studium to zostało unieważnione. Czyli w tej chwili mamy studium z 2007. Pismo do WZDW jest o tyle ważne, że jeśli są protesty społeczne - to większa szansa na zajęcie się ta sprawą. Największym problemem jest bezpieczeństwo, oraz problem z komunikacją dzieci do szkoły, ale też do kościoła, na cmentarz, czy do sklepu. Przejście przez tę drogę jest naprawdę problemem. Jest tylko jedno „bezpieczne” przejście z sygnalizacją świetlną. Jednak umiejscowione jest ono dość niebezpiecznie. Kierowcy nie zachowują tam bezpiecznej prędkości. Drugie przejście, które mieści się z drugiej strony zakrętu przy przystanku autobusowym jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo mieści się bliżej łuku i nie ma tam sygnalizacji świetlnej. Pani Sołtys: Ostatnio słyszałam wiele komentarzy – że Krótka i Szkolna jest robiona, czyli jest w planach – odpowiadam, że owszem, ale mieszkańcy pisali w tej sprawie pisma. A kto kiedykolwiek pisał wnioski o drogi na osiedlu? Czy ktoś z Państwa pamięta? Pamiętam, za to kiedy mieszkańcy stawili silny opór przeciwko sprzedaży działki nad jeziorem – łąki, która jest poniżej działek rekreacyjnych, pan Burmistrz odpowiedział, wtedy wszystkim, którzy się podpisali pod tym, że środki ze sprzedaży tej działki byłyby przeznaczone na budowę dróg. W związku z uniemożliwieniem sprzedaży - dróg nie będzie. W Kosynierze jest mowa – że ze sprzedaży działek na aktywizacji gospodarczej jest 31 mln , a do roku 2020 są wykorzystywane ostatnie środki unijne - więc jeżeli nie wykorzystamy tej sytuacji teraz to na pewno już później nie będzie takiej okazji. Pani M. Nawrotek: jeżeli chodzi o protest dotyczący działki nad jeziorem – czyli łąki - tam było ok 500 podpisów – podpisali się nie tylko mieszkańcy z osiedla, bo tam tylu mieszkańców fizycznie nie ma, ale również mieszkańcy Ciesiel i Kalw, nawet Drwęsy (to już jest nawet sąsiednia Gmina) bo ci ludzie też to rozumieją, że skoro jest krajobraz chroniony po tamtej stronie – to nam się to również należy. Żebyśmy mieli tę łąkę, żeby była ochrona, jakby logiczna ciągłość. Tym bardziej, że tam miała być ścieżka rowerowa. Wiemy już, że ścieżki tam nie będzie, z ostatnich sesji pamiętam, że ma być ścieżka gdzieś w kierunku Dusznik. Burmistrz wspominał o tym bardzo ogólnikowo. Druga rzecz jest taka, że często rozmawiając z ludźmi w innych miejscowościach, czy w Buku słyszę taki zarzut, że my w Niepruszewie to ciągle czegoś chcemy. Inicjatywę społeczną, to, że my się staramy, że wychodzimy z czymkolwiek, że o coś zabiegamy - to jest traktowane jako zło. Jako coś co należy tępić, co należy karać i co należy pokazywać innym na przestrogę - że jak wy będziecie tak - to będziecie mieli źle. Ja tego nie rozumiem, bo nie na tym polega demokracja. Jeżeli są jakieś środki i jest gmina, gdzie jest kilka miejscowości - nie może być tak, że jednym się daje wszystko, a drugim nic. A nam się w spadku zostawia tereny aktywizacji, firmy które jak wiemy wietrzą swoje hale - mamy piękne zapachy - sama chemia. Już nie mówię o tym, jaka woda kolorowa spływa od nich rowami melioracyjnymi - nie powiem nazwy firmy, żeby teraz nikogo nie oskarżyć. Ta firma zabarwia nam wodę w jeziorze, i oczywiście wtedy jest wszystko OK i Burmistrz i Rada Miasta chwali się, że wszystkie działki są sprzedane. Tyle ludzi może mieć pracę - ja nie mówię o tym, jakie pieniądze ci ludzie dostają i jaki maja uszczerbek na zdrowiu. Z jednej strony przestawia się to jako sukces Burmistrza i Gminy ostatnich lat a z drugiej strony - my wiemy jak ta rzeczywistość wygląda. Ci którzy tam pracują, też chyba wiedzą. Wszystko ma swoje 2 strony i trzeba umieć popatrzeć, owszem docenić to co jest dobre, ale też umieć zobaczyć złe strony. Jednocześnie, jeżeli społeczeństwo nasze jest bardziej aktywne niż w innych miejscowościach w Gminie, to powinni nas pochwalić, a nie nas tępić. Pan T. Raburski: W Buku zwykły market, który w zasadzie niczemu nie grozi przez półtora roku był oprotestowywany. A jak my mamy zastrzeżenia do firm niebezpiecznych, typu kompostownia czy inne, to nas się ma za „oszołomów” z Niepruszewa. Zwykły market, który my byśmy z otwartymi rękami przyjęli, oni oprotestowywali półtora roku. Ja nie twierdzę, że nie mieli racji, bo pewne rzeczy tam należało poprawić. Były zrobione korekty. Jeżeli mieliby mieć kompostownię - to roznieśliby urząd. Jeśli protestuje kto inny a nie Buk to jest „oszołom”. Powiedzieliśmy radnym, żeby tak bardzo się nie cieszyli z tego terenu AG, bo w gminach sąsiednich – w Tarnowie, Suchym Lesie, Komornikach, czy Stęszewie – „konia z rzędem” temu, kto znajdzie takie szkodliwe firmy jak powstały tu, na terenie Gminy Buk. Czy tam wójtowie, burmistrzowie zgodzili się na to, że by powstały tak niebezpieczne firmy? A tu jeszcze skomasowane na obszarze 205 ha – olbrzymi teren, ale w sumie na jednym takim terenie to skomasowano. Strażacy wiedzą, jaka jest strefa ewakuacji w razie, gdyby się coś stało – 15 km. , czyli Buk też obejmuje. Całe szczęście, że Niepruszewo się zjednoczyło w tej sprawie. I powinniśmy dalej wspólnie działać i się nie dać, bo demokracja jest dla ludzi. Urzędnicy pełnią funkcję służebną dla ludzi. Mamy swoje prawa, możemy to egzekwować. Mieszkamy już tu po kilkadziesiąt lat i mamy tu nieruchomości, jeżeli by tu weszła kompostownia - to jest katastrofa - nikt już nic nie sprzeda. Nieruchomości stracą o połowę - tego nikt nie chce powiedzieć otwarcie, W tej chwili Burmistrz celowo zwleka z podjęciem decyzji w sprawie kompostowni żeby przetrwać do 16 listopada (do wyborów). Na jakiej podstawie przeciąga podjęcie decyzji – Burmistrz odpowiada- że analizuje technologię. Burmistrz ma do dyspozycji Raport Środowiskowy a sprawa technologii należy do Starostwa! Jak można analizować technologię i ewentualnie projekt budowlany - jeśli do oceny Burmistrza należy tylko Raport Środowiskowy. Pan J.Nawrotek: Burmistrz wydaje decyzję środowiskową a nie budowlaną tymczasem od 3 miesięcy analizuje technologię. Pani M. Nawrotek: Można Burmistrza oskarżyć o opieszałość, ale to powinni zrobić prawnicy firmy Remondis, bo to im teoretycznie powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej zacząć działalność. A skoro oni tego nie robią - to wygląda to tak, jakby Pan Burmistrz się z nimi porozumiał w tej sprawie. Mają zaczekać do połowy listopada i decyzja będzie wydana. W ciągu ostatnich 3 miesięcy od Burmistrza przychodzą odpowiedzi na zasadzie „kopiuj - wklej” tylko zmienia daty - i pisze, że w dalszym ciągu trwa analiza budowy zakładu. Pan D. Kańduła: Proszę Państwa - prawda jest taka, że w tej firmie ostatnio zaszły duże zmiany – to była rewolucja. Remondis ma w tej chwili problem potężny, polegający na tym, że z monopolisty w Poznaniu przestał być tym monopolistą. Miasto Poznań buduje w Suchym Lesie kompostownię i można domniemywać, że może Remondis będzie chciał się wycofać z tej inwestycji. Kompostownię buduje Zakład Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznań. Pan T. Raburski: Wichura, która była w okresie letnim pokazała jak niebezpieczne są topole. Mówiliśmy na ten temat na komisji. Na następnej komisji złożymy oficjalne pismo, ale mamy tez prośbę żeby Rada Sołecka to poparła. Albo będzie silna korekta tych topoli, bo praktycznie z punktu widzenia bezpieczeństwa topola powyżej 25 lat, a już bezwzględnie powyżej 30 lat przy drogach publicznych powinna być wycięta bo stanowi niebezpieczeństwo. To, co się stało pod Głuponiami, gdzie zginęło niepotrzebnie dziecko, albo samochód za Więckowicami - dostał (na szczęście przed szybą) konarem - pokazało, że niestety przy całym szacunku do przyrody trzeba myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie ludzi. Topole przy firmie Niwapol, przy firmie p. Kropińskiego, przy przystanku na Poznań, przy zejściu do jeziora – trzeba coś z nimi zrobić. Prośba żeby Rada Sołecka też takie pismo do Urzędu p. Burmistrza skierowała. W to miejsce można posadzić np. jarzębiny. Przekonaliśmy się wszyscy, jak zmienił się widok od strony Poznania i na Kalwy jak były wycięte topole. One psują widok na Jezioro. Pani Sołtys: Myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy się pozytywnie ustosunkowali do tego wniosku, tym bardziej że z p. Woźniakiem miałam wizję lokalną w sprawie wycinki różnych drzew, które zagrażają. Topole są bardzo kruchym drzewem i nie sądzę, żeby ich walory estetyczne były na tyle duże aby przeważały nad bezpieczeństwem. Ad. 9. Wolne głosy i zapytania Pytanie: Do kogo należy ulica Kwiatowa - kiedyś jak prosiliśmy Burmistrza - że samochody za szybko jeżdżą - żeby zrobić muldy - to powiedział, że to jest droga powiatowa. Osiedle przy Kwiatowej jest najstarsze, a nic tam się nie robi, przejechać nie można tą ulicą, na dobrą sprawę, powinna być jednokierunkowa. Pani Sołtys: Kwiatowa jest drogą gminną. Pas drogowy jest od budynków - chlewików/garaży do chodnika. Chodnik przy 3 nowszych blokach jest na terenie spółdzielni. W tej sprawie zwrócił się do nas też ktoś z mieszkańców, jest to sprawa sprzed tygodnia. Zastanawialiśmy się właśnie, żeby zwrócić się choćby o wyrównanie i zabezpieczenie płyt które są niebezpieczne - mieszkańcy mówili, że we własnym zakresie wycinali te niebezpiecznie wystające druty. Jest ona tak specyficznie umiejscowiona, że przy większej ulewie jest pełna piasku - bo wszystko spływa. Blok, natomiast zalewany jest z innego względu - niestety wykonawca kanalizacji nie przewidział studzienek włączeniowych i kanalizacja w zasadzie włącza starą instalację obejmująca bloki w jedynym miejscu. Nie ma tam zaworów zwrotnych – o czym było dość głośno 2 miesiące temu, kiedy po ulewnych deszczach zalało całe nowe osiedle na Plewiskach - tam też nie było zaworów zwrotnych. Żadna atrakcja, jak komuś szambo cofnie, dobrze że do piwnicy a nie wyżej. Cofa się to do pierwszego bloku ze względu na brak studzienek włączeniowych przy każdym pionie. Nie wiem, czy jest to kwestia spółdzielni, która nie zadbała o to w momencie projektowania, czy może projektanta. Nikt w tej sprawie się nie zwrócił na etapie projektowania. Trudno oceniać teraz tę sytuację. Pani Sołtys odczytała jeszcze pismo : do RMiG Buk z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku który zamierza skierować do Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie przywrócenia całkowitego zakazu poruszania się sprzętem z silnikami spalinowymi powyżej 5KW na jeziorze Niepruszewskim; oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady p. A. Jankowskiego o opiniowaniu, które odbędzie się na posiedzeniu komisji 22-23 września – uzyskana opinia zostanie przekazana do 26 września. Ostatnią atrakcją dot. jeziora - jest samolot, który uczy się starować i wodować na naszym jeziorze, a nasza policja z komisariatu w Buku nie wie, jaka jest uchwała Rady Powiatu i jaka jest strefa ochronna kąpieliska. P. Przybyszewski - Wszystkie środki unijne które otrzymaliśmy w kwocie 5.5 mln. Złotych – ze Źródła zostały wykorzystane. Ostanie nasze inwestycje to park fitness i altana ogrodowa w parku leśnym w Niepruszewie. W tym roku nie będzie już konkursu, w przyszłym roku czekamy na nowe pieniądze – tak , że zapraszamy do złożenia wniosków organizacje stowarzyszenia i gminy. Pan T. Raburski: Stowarzyszenia nie mają szans - np. węży zakupionych z tych funduszy nie wolno użyć do zadań bojowych; Pani M. Nawrotek: Np. sfinansowanie zakupu łódek dla dzieci – kilkanaście osób, które założyły stowarzyszenie nie jest w stanie wyłożyć 50 tys. złotych jako środki własne. Najpierw trzeba mieć samemu pieniądze, żeby móc ubiegać się o środki unijne. Składanie wniosków przez małe stowarzyszenia są bez sensu, to jest tylko dla Gmin. P. Przybyszewski: Np. w Więckowicach zorganizowano środki w 100% od sponsorów a następnie w 80% uzyskano zwrot ze środków unijnych. Pani M. Nawrotek: Brawo w takim razie dla Rady Sołeckiej, która nie mając dofinansowania zrobiła place zabaw dla dzieci. Ad.10. Zakończenie zebrania Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Anna Kołakowska Rada Sołecka Wsi Niepruszewo
Autor: Sołtys
Drukuj
Wyślij e-mailem
Komentarze(0) :: Dodaj komentarz

«Spis newsów


System newsów jest obsługiwany przez serwis
free4web - Darmowe narzędzia dla webmasterów.