TEST1 BHP i PRAWO PRACY
2004-06-12 08:35:32 - Autor: bhpekspert
1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: A. Najwyższa Izba Kontroli B. Państwowa Inspekcja Pracy C. Prokuratura 2. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu: A. Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy B. Załatwienia karty obiegowej C. Określonym w umowie o pracę 3. Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym: A. Pracodawca wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy B. Pracodawca wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy C. ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy 4. Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy: A. Niezwłocznie B. Po wpłaceniu przez pracownika odszkodowania za zgubione narzędzia C. Po rozliczeniu się pracownika z posiadanej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej 5. Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili: A. Przekroczenia granicy zakładu B. Przybycia na stanowisko pracy C. Otrzymania polecenia wykonania zadania od bezpośredniego przełożonego 6. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po: A. 3 miesiącach pracy B. 6 miesiącach pracy C. 12 miesiącach pracy 7. W przypadku ślubu dziecka pracownikowi pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości: A. 1 dnia B. 2 dni C. Nie jest zobowiązany do udzielania zwolnienia 8. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi: A. Który nie wykorzystał przysługującego urlopu w danym roku; płatny do końca pierwszego kwartału następnego roku. B. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. C. Po upływie 3 lat od roku, w którym urlop powinien być wykorzystany. 9. Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych: A. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody B. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych C. Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku 10. Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży: A. Pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę B. Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu C. Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem 11. Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych? A. Można w każdym przypadku B. Można, ale tylko za jej zgodą C. Nie wolno w żadnym przypadku 12. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są: A. Całkowicie zabronione B. Dozwolone do 8 godzin dziennie C. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę. 13. Za pracowników młodocianych uważa się osoby w wieku: A. 15 do 17 lat B. 16 do 18 lat C. 15 do 18 lat 14. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: A. Kierownik działu bhp B. Pracodawca C. Zakładowy społeczny inspektor pracy 15. Pomieszczenie do pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby, powinno mieć minimalną wysokość: A. 2,5m. B. 3,0m. C. 3,3m. 16. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej: A. Wentylacje mechaniczną lub grawitacyjną. B. Tylko otwierane okna C. Otwierane okna i możliwość wietrzenia przez drzwi 17. Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż: A. 1,0m. B. 1,2m. C. 1,4m. 18. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż: A. 16 C. B. 18 C C. 20 C. 19. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej: A. 10m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. B. 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. C. 15m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. 20. Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej: A. 1,0m. B. 1,5m. C. 2,0m. 21. Minimalna powierzchnia jadalni wynosi: A. 4m2 B. 8m2 C 12m2 22. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika: A. Posiadającego instruktaż stanowiskowy B. Na podstawie polecenia przełożonego C. Posiadającego odpowiednie uprawnienia 23. Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż: A. 100lx B. 150lx C. 200lx 24. Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń komputerów nie może być niższe niż: A. 500lx B. 300lx C. 200lx 25. Pracownik w czasie pracy z komputerem może być narażony na: A. Promieniowanie ultrafioletowe B. Promieniowanie podczerwone C. Działanie ozonu. 26. Do czynników szkodliwych, na jakie narażony jest operator komputera, należy: A. Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy B. Wymuszona pozycja przy pracy C. Promieniowanie elektromagnetyczne. 27. Okresowym badaniom lekarskim podlegają: A. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie. B. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. C. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych. 28. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od: A. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy. B. Sprawności wzroku pracownika. C. Czasu pracy 29. Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy jest: A. Niedozwolone B. Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego. C. Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. 30. Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku: A. Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika – na jego wniosek. B. Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika – na wniosek lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. C. Niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni. 31. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, na wysokości do 4m wynosi: A. 50kg. B. 40kg. C. 30kg. 32. Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest: A. Karta wypadku przy pracy. B. Prawomocny protokół powypadkowy. C. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z tytułu wypadku. 33. Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to: A. Wypadek w drodze do pracy. B. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. C. Wypadek w pracy. 34. Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez: A. 3 lata B. 10 lat C. 40 lat 35. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy: A. Pracodawca. B. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń. 36. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: A. Przed dopuszczeniem go do pracy. B. Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy. C. Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy. 37. Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza: A. Osoba zajmująca się przyjmowaniem pracowników B. Pracownik służby bhp lub pracodawca. C. Bezpośredni przełożony przyjmowanego pracownika. 38. Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego? A. Stopień oparzenia. B. Rozległość oparzenia. C. Czynnik powodujący oparzenie. 39. Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować: A. Gaśnicę pianową. B. Gaśnicę halonową. C. Wodę z hydrantu. 40. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie: A. 1 roku. B. 3 lat C. 5 lat. ODPOWIEDZI 1B 2C 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9C 10B 11B 12C 13B 14B 15A 16A 17C 18B 19B 20C 21B 22C 23C 24A 25A 26C 27A 28A 29C 30C 31C 32B 33C 34B 35A 36A 37B 38B 39B 40B.
Źródło 1: http://www.bhp.cyberdusk.pl
Odnośnik 1: http://www.bhp.org.pl
Komentarze(15) :: Dodaj komentarz

«Spis newsów


System newsów jest obsługiwany przez serwis
free4web - Darmowe narzędzia dla webmasterów.